• Poniedziałek-piątek : 8:00-17:00 / sobota do 12:00
  • kontakt@autowigry.suwalki.pl

Diagnostyka

Badania techniczne na podstawowej stacji kontroli pojazdów:

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów  prowadzi działalność na podstawie posiadanego Zaświadczenia nr 2/12 wydanego przez Prezydenta Miasta Suwałk, potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów. Zaświadczenie to zostało wydane między innymi w oparciu o  Decyzję Nr TDT-P-267/12 Transportowego Dozoru Technicznego z dnia 18 kwietnia 2012 r., potwierdzającej zgodność wyposażenia i warunków lokalowych stacji z warunkami technicznymi określonymi przez aktualną ustawę – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 108 z 2005 r., poz.908, z późn. zm.).
Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami Stacja BS/019/P jest Podstawową Stacją Kontroli Pojazdów o zakresie badań technicznych pojazdów rodzaju A B,T,E
Tym samym w Stacji wykonuje się badania techniczne:
A – motocykli i motorowerów,
B – pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (tj. samochody osobowe i dostawcze),
T– ciągniki rolnicze
E – przyczepy służące do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których jest upoważniona stacja

Przeprowadzamy badania techniczne ww pojazdów, jak również :
– pierwsze sprowadzone z zagranicy,
– pokolizyjne,
– skierowane przez organ ruchu drogowego,
– zasilane gazem,
– TAXI

Imienne uprawnienia:
Badania techniczne w naszej Stacji Kontroli Pojazdów wykonują wyłącznie wykwalifikowani diagności ( Paweł Krukliński, Łukasz Hofman ), posiadający imienne uprawnienia diagnosty wydane przez Prezydenta Miasta Suwałk.

Zakres czynności:
Badanie techniczne wykonywane na Stacji polega na sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym oraz czy posiada niezbędne wyposażenie określone w obowiązujących przepisach (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r., Dz.U. nr 32, poz. 262, z późniejszymi zmianami). Poszczególne operacje, które wykonuje diagnosta w trakcie badania technicznego, zgodne są z Załącznikami nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów (Dz.U. nr 155, poz. 1232).
Dodatkowo, w trakcie wykonywania badania technicznego w naszej Stacji BS/019/P nieodpłatnie ustawiamy światła główne z ew. wymianą żarówek, w razie konieczności uzupełniamy powietrze w ogumieniu, przy silnikach gaźnikowych regulujemy poziom spalin.

Opłaty:
Za wykonane badania techniczne pojazdów pobierane są ustawowe opłaty zawarte w tabeli opłat zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. (Dz.U. nr 223 poz. 2261) z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 18 września 2009 r. (Dz.U. nr 155, poz. 1233). Przykładowo, obecnie obowiązująca cena za wykonanie badania okresowego samochodu osobowego wynosi 98 zł.
W przypadku dokonania wpisu do dowodu rejestracyjnego z terminem następnego badania technicznego, obowiązuje dodatkowo opłata ewidencyjna w wysokości 1 zł (Dz.U. nr 227 z 2003 r., poz. 2254, z późniejszymi zmianami).

Diagnostyka Diagnostyka Diagnostyka