Adresy

16-400 Suwałki
Pułaskiego 123 

tel. 87 567 51 30

MYJNIA AUTOWIGRY ZAPRASZA

Wynajem Aut 2017
150
PLN
brutto
Wynajem Aut 2017
150
PLN
brutto

Badania techniczne na podstawowej stacji kontroli pojazdów:


Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów  prowadzi działalność na podstawie posiadanego Zaświadczenia nr 2/12 wydanego przez Prezydenta Miasta Suwałk, potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów. Zaświadczenie to zostało wydane między innymi w oparciu o  Decyzję Nr TDT-P-267/12 Transportowego Dozoru Technicznego z dnia 18 kwietnia 2012 r., potwierdzającej zgodność wyposażenia i warunków lokalowych stacji z warunkami technicznymi określonymi przez aktualną ustawę – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 108 z 2005 r., poz.908, z późn. zm.).
Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami Stacja BS/019/P jest Podstawową Stacją Kontroli Pojazdów o zakresie badań technicznych pojazdów rodzaju A B,T,E
Tym samym w Stacji wykonuje się badania techniczne:
A – motocykli i motorowerów,
B – pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (tj. samochody osobowe i dostawcze),
T– ciągniki rolnicze
E – przyczepy służące do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których jest upoważniona stacja

 

Przeprowadzamy badania techniczne ww pojazdów, jak również :

- pierwsze sprowadzone z zagranicy,

- pokolizyjne,

- skierowane przez organ ruchu drogowego,

- zasilane gazem,

- TAXIImienne uprawnienia:


Badania techniczne w naszej Stacji Kontroli Pojazdów wykonują wyłącznie wykwalifikowani diagności ( Paweł Krukliński, Łukasz Hofman oraz Daividas Pieczulis), posiadający imienne uprawnienia diagnosty wydane przez Prezydenta Miasta Suwałk, oraz Starostę Sejneńskiego.

 

 

 


Zakres czynności:


Badanie techniczne wykonywane na Stacji polega na sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym oraz czy posiada niezbędne wyposażenie określone w obowiązujących przepisach (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r., Dz.U. nr 32, poz. 262, z późniejszymi zmianami). Poszczególne operacje, które wykonuje diagnosta w trakcie badania technicznego, zgodne są z Załącznikami nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów (Dz.U. nr 155, poz. 1232).
Dodatkowo, w trakcie wykonywania badania technicznego w naszej Stacji BS/019/P nieodpłatnie ustawiamy światła główne z ew. wymianą żarówek, w razie konieczności uzupełniamy powietrze w ogumieniu, przy silnikach gaźnikowych regulujemy poziom spalin.
 
 Opłaty:


Za wykonane badania techniczne pojazdów pobierane są ustawowe opłaty zawarte w tabeli opłat zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. (Dz.U. nr 223 poz. 2261) z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 18 września 2009 r. (Dz.U. nr 155, poz. 1233). Przykładowo, obecnie obowiązująca cena za wykonanie badania okresowego samochodu osobowego wynosi 98 zł.
W przypadku dokonania wpisu do dowodu rejestracyjnego z terminem następnego badania technicznego, obowiązuje dodatkowo opłata ewidencyjna w wysokości 1 zł (Dz.U. nr 227 z 2003 r., poz. 2254, z późniejszymi zmianami).